Audu kultūru pielietošana apdraudēto augu pavairošanai

Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai

Nr. 1.1.1.1/19/A/083

Vienlaikus ar pieprasījuma pieaugumu pēc ārstniecības un aromātiskajiem augiem (ĀAA) farmācijas, kosmetoloģijas, pārtikas nozaru vajadzībām daudzu ārstniecības augu sugu savvaļas populācijas samazinās cilvēka darbības un citu iemeslu dēļ. Tāpēc šādu savvaļā apdraudētu sugu kultivēšana vienlaicīgi palīdz saglabāt savvaļās augošās populācijas un nodrošina pārstrādes rūpniecībai kvalitatīvu izejvielu pietiekamā daudzumā. Pētījumam izvēlētas trīs savvaļā apdraudētas sugas, kurām ir liels tirgus potenciāls – Sibīrijas žeņšeņs (Eleutherococcus senticosus maxim.), parastā īve (Taxus baccata L.) un Jūrmalas zilpodze (Eryngium maritimum L.). Lai uzsāktu šo sugu komerciālu audzēšanu, identificētas to vājās vietas: ilgstoša sēklu dīgšana, neliels sēklu daudzums, lēna spraudeņu apsakņošanās (īvei). Tas nozīmē, ka šo sugu kultivēšanai nepieciešamas efektīvākas un vienlaicīgi ekonomiski pamatotas lielāka apjoma stādu savairošanas metodes komercplatību ierīkošanai.

Mērķis:

Pētījuma mērķis ir adaptēt un izstrādāt tehnoloģijas reto ārstniecības un aromātisko augu – Sibīrijas žeņšeņa (Eleutherococcus senticosus maxim.) parastās īves (Taxus baccata L.) un Jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum L.) – in vitro pavairošanai, adaptācijai ex-vitro un audzēšanai uz lauka.

Aktivitātes:

  1. Savvaļas augu sugu paraugu ievākšana (galējā un galvenā izplatības teritorijā), lai izvērtētu ķīmiskā sastāva atšķirības un atšķirīgu genotipu pavairošanas potenciālu augu audu kultūrās;
  2. Metodikas adaptācija trīs augu sugu pavairošanai augu audu kultūrās tajā skaitā, augu ievadei in-vitro, mikro pavairošanai un apsakņošanai;
  3. Metodikas adaptācija in-vitro pavairoto meriklonu audzēšanai ex-vitro un lauka apstākļos;
  4. Publicitātes aktivitātes.

Rezultāti:

  1. Zināšanas par trīs apdraudētām ārstniecības augu sugām – zilpodzi, parasto īvi un Sibīrijas žeņšeņu (tajā skaitā vietējo reto savvaļas ĀAA resursu ķīmisko sastāvu, mikro pavairošanas iespējām un stādu adaptācijas metodēm lauka apstākļos). Dati, kurus iegūs par ķīmiskā sastāva izmaiņām augos, dos jaunas zināšanas par ģeogrāfisko, vides un lauksaimniecības faktoru ietekmi uz bioloģiski aktīvo vielu sastāvu augos. Iegūtie dati, kas neskars komersanta intelektuālā īpašuma tiesības tiks publicēti zinātniskajos rakstos;
  2. Izstrādāts viens tehnoloģiju prototips (zilpodzei) augu ievadei un pavairošanai in-vitro kā arī to adaptēšanai ex-vitro. Plānots, ka pēc pētījuma beigām komersants uzņemsies šī prototipa tālāku attīstīšanu un ieviešanu praksē;
  3. Iesaistīti divi jaunie zinātnieki, kā arī pētījuma laikā radīta jauna pētnieka amata vieta;
  4. Divi oriģināli zinātniskie raksti publicēti starptautiski citētā žurnālā, kas indeksēti Scopus datubāzē un pieejami atvērtajā piekļuvē (Open Access);
  5. Pētījums ir saistīts ar saimniecisku darbību un tā aktivitātes pozitīvi ietekmēs vietējo un nacionālo ekonomiku, attīstot inovatīvas komerciālās stādu pavairošanas tehnoloģijas savvaļā apdraudētiem ārstniecības augiem ar augstu tirgus potenciālu.

Projekta norise: 2020.gada 1. jūlijs- 2023.gada 31.jūnijs

Vadošais partneris: Vides risinājumu institūts

Partneri: SIA “Field and Forest”

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Ieva Mežaka, [email protected]

Projekta finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”.

Projekta kopējais finansējums: Kopējais projekta budžets, t.sk., neattiecināmās izmaksas 747 226.2 EUR no kura publiskais finansējums ir 549 945.9 EUR.

ATPAKAĻ