Bioloģiski kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļi


Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciāla izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību

Nr. 1.1.1.1/20/A/096

Tradicionālā pieeja kaitēkļu ierobežošanai lauksaimniecībā ir sintētisko insekticīdu jeb pesticīdu izsmidzināšana. Bioloģiskajā lauksaimniecībā šāda sintētisko pesticīdu izmantošana ir aizliegta. Sabiedrībā arvien pieaug bažas par pesticīdu izmantošanas risku un ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, tāpēc pieaug atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai. Eiropas Savienības (ES) bioloģiskās daudzveidības stratēģija nosaka, ka līdz 2030. gadam ķīmisko pesticīdu izmantošana jāsamazina par 50% un vismaz 25% līdzšinējo 7,5% ES lauksaimniecības zemju ir jābūt bioloģiski sertificētai. Alternatīva pieeja sintētiskajiem pesticīdiem ir bioloģiskās izcelsmes preparāti.

Vēsturiski augu izcelsmes produkti ir tikuši veiksmīgi izmantoti kā bioloģiski kukaiņu atbaidīšanas līdzekļi. Lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas un pārstrādes procesā rodas blakusprodukti ar augstas pievienotās vērtības potenciālu, kas dažādu iemeslu dēļ nonāk atkritumos. Šādu resursu nepietiekama izmantošana negatīvi ietekmē gan vidi, gan ekonomisko ilgtspēju lauksaimniecībā. Sistemātiski aplūkojot visu produkcijas ražošanas ciklu, ir iespējams identificēt jaunus risinājumus virzībai uz bezatkritumu un pašpietiekamu ražošanu. SIA “Field and Forest” ēterisko eļļu ražošanā no bioloģiski audzētiem ārstniecības un aromātiskajiem augiem tiek iegūti blakusprodukti, kuri joprojām satur bioloģiski aktīvo vielu savienojumus, bet to potenciāls vēl nav izpētīts.

Mērķis:

  • Izstrādāt gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamu kaitēkļu (persiku laputs (Myzus persicae), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum) un kāpostu baltenis (Pieris brassicae)) atbaidīšanas līdzekli no ārstniecības un aromātisko augu (ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla), ķimenes (Carum carvi) un parastā priede (Pinus sylvestris)) ēterisko eļļu ražošanas blakusproduktiem.
  • Sekundārais mērķis ir iegūt zinātību, kas būs izmantojama citu kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļu izstrādāšanā un testēšanā.

Aktivitātes:

  • Priežu, ārstniecības kumelīšu un ķimeņu ēterisko eļļu destilācijas procesā iegūto blakusproduktu ķīmiskā novērtēšana un bioloģiski aktīvo formulāciju izstrāde (kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļa izstrāde);
  • Pētījumā izstrādāto kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļu efektivitātes pārbaude un novērtēšana laboratorijas apstākļos uz persiku laputīm, siltumnīcas baltblusiņām un kāpostu balteņa. Līdzekļa efektivitātes novērtēšanai izmantos binārās izvēles testu. Datu ieguves un apstrādes process notiks pusautomatizētā veidā;
  • Pētījumā izstrādāto kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļu ietekmes pārbaude uz gurķu un kāpostu fizioloģiju. Novērtēšana notiks laboratorijas apstākļos. Datu ieguves un apstrādes process notiks pusautomatizētā veidā;
  • Kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļa prototipa izstrāde ar potenciālu tā pielietojumu tādu kaitēkļu atbaidīšanai kā persiku laputs (Myzus persicae), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum) un kāpostu baltenis (Pieris brassicae). Prototips pielāgojams izmantošanai gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā lauksaimniecībā;
  • Zināšanu pārnese gan plašākai auditorijai, gan zinātniskajai sabiedrībai un nozaru speciālistiem.

Rezultāti:

  • Izstrādāts kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļa prototips, kas pielietojams gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā lauksaimniecībā. Katrai kukaiņu sugai izstrādāts prototips to aizbiedēšanai. Optimālais iznākums ir viens prototips, kurš atbaida visas 3 projektā apskatītās kukaiņu sugas;
  • Iegūta zinātība, kas izmantojama citu kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļu izstrādāšanā un testēšanā;
  • Divi orģināli zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiski citētos brīvpieejas (Open Access) žurnālos.

Projekta norise: 2021. gada 1. februāris – 2023. gada 30. novembris.

Vadošais partneris: Vides risinājumu institūts

Partneri: SIA “Field and forest”

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Laura Pastare, [email protected]

Projekta finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” Nr. 1.1.1.1/20/A/096 un projekta partneri.

Projekta kopējais finansējums: 695 993.04 EUR, no tā ERAF piešķirtais atbalsts ir 499 781.81 EUR, pārējo finansējumu veido partneru atbalsts.

ATPAKAĻ